เส้นทางลัดไปสู่ความฝันของคุณ
ภาษาญี่ ปุ่ นภาษาอั งกฤษภาษาจี นภาษาจี นภาษาเกาหลีภาษาเวี ยดนามภาษาไทย

ภาษา

สามารถเ ปลี่ ยนภาษา ได้ ทั้ งหมด 7 ภาษา

ข่าว

คอร์ส

คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น(1ปี/1.5ปี/2ปี)

สาขาภาษาญี่ ปุ่ นไม่ ได้ เ ป็ นเ พี ยงการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ งวิ ชาการเท่ านั้ น
แต่ ยั งเ น้ นถึ งการดู แลเ อาใจใส่ ต่ อการเ รี ยนให้ เ หมาะสมกั บความต้ องการของนั กเ รี ยนแต่ ละคนซึ่ ง จะมี คณาจารย์ ที่ เ ต็ มไปด้ วยประสบการณ์ มากมายคอยให้ คำแนะนำอยู่ ตลอด
ไม่ ว่ าจะเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการเข้ าเรี ยนต่ อในมหาวิ ทยา-ลั ย หรื อสถาบั นอื่ นๆ,
ภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ งธุ รกิ จ
และการสื่ อสารสนทนาในชีวิ ต

คอร์ ส GLOBAL COMMUNICATION(1ปี)

เอเชี ยตะวั นออกถื อว่า เป็ นจุ ดสำคั ญสำหรั บธุ รกิ จในศตวรรษที่ 21 สำหรั บคอร์ ส GLOBAL COMMUNICATION
ผู้ เรี ยนสามารถที่ จะเรี ยนภาษาอั งกฤษไปพร้ อมกั บภาษาญี่ ปุ่ น ด้ วยความพากเ พี ยร
เพื่ อมุ่ งไปสู่ เป้ าหมายที่ จะสามารถติ ดต่ อสื่ อสารสนทนาภาษาต่ างประเ ทศได

ในการที่ จะเข้ าดู เว็ บไซต์ นี้ จำเป็ นต้ องใช้ โปรแกรม 「Adobe Flash Player」และ「AdobeReader」 ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลด์ ได้ ฟรี จากที่ นี่ Get Adobe Flash PlayerGet Adobe Reader
  • คลิกที่นี่สำหรับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ/ยื่ นใบสมั คร
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ญี่ปุ่นคลิกที่นี่/หลักเกณฑ์การสมัคร・แบบฟอร์มใบสมัคร
  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
  • บทความ เรียงความและกิ จกรรมต่ างๆของนั กเ รี ยน
  • 公式facebookページはこちら