บน > ชี วิ ตในรั้ วสถานบั น

ชี วิ ตในรั้ วสถาบั น

Campus life

ตารางประจำปี

สนุ กไปกั บการเรี ยนทั้ งสี่ ฤดู ที่ YMCA

แน่ นอนอยู่ แล้ วที่ จะได้ ศึ กษาหาความรู้ ที่ หลากหลายจากหลั กสู ตรการศึ กษาในแต่ ละวั น
แม้ ว่ าจะเป็ นเ วลาที่ อยู่ นอกชั้ นเ รี ยน ก็ยั งสนุ กสนานกั บชี วิ ตในสถาบั น
งานปาร์ ตี ร์ งานประจำโรงเ รี ยน และกิ จกรรมโดยความสมั ครใจที่ จะทำให้ ตนเ องพั ฒนาขึ้ น
สิ่ งที่ ตื่ นเ ต้ น สิ่ งที่ สนุ กสนาน ที่ ไม่ สามารถเ ข้ าใจได้ หากไม่ มี ประสบการณ์
ลองมาร่ วมสนุ กด้ วยกั นกั บ เ พื่ อนๆ และคุ ณครู ของ YMCA กั นไหม

ฤดู ใบไม้ ผลิ เมษายน พิธีเข้ารับการศึกษาภาคเรียนที่หนึ่ง (ฤดูใบไม้ผลิ)
การสอบแยกระดับชั้น
การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนใหม่
พฤษภาคม ตรวจสุขภาพ
การทัศนศึกษานอกสถานที่
มิถุนายน งานแข่งขันกีฬา
การสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ฤดูร้อน กรกฏาคม การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาคปลายเทอมต้น
สิงหาคม ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
กันยายน พิธีเข้ารับการศึกษาภาคเรียนที่สอง (ฤดูใบไม้ร่วง)
การสอบแยกระดับชั้น
การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนใหม่
ฤดู ใบไม้ ร่วง ตุลาคม วันสถาปนา สถาบัน YMCA
งานประจำโรงเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่
พฤศจิกายน การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย
งานการกุศล
ธันวาคม การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
งานเลี้ยงวันคริสต์มาส
การอกกกิจกรรมเก็บรวบรวมรายได้เพื่อช่วยเหลือในโครงการของ YMCA
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
ฤดูหนาว มกราคม การสอบปลายภาคเรียน
กุมภาพันธ์ การบรรยายโครงการ (Project work)
มีนาคม พิธีสำเร็จการศึกษา
งานเลี้ยงฉลองการสำเร็จการศึกษา
 

พิธีเข้ารับการศึกษาภาคเรียนที่หนึ่ง (ฤดูใบไม้ผลิ)

การทัศนศึกษานอกสถานที่

งานแข่งขันกีฬา

งานประจำโรงเรียน

งานเลี้ยงวันคริสต์มาส

การบรรยายโครงการ (Project work)

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

มาสนุกสนานกับชีวิตนักเรียนที่มีคุณค่า

ความสนุกของพวกเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชั้นเรียน
หลังเลิกเรียนพวกเรายังเตรียมการอย่างกระตือรือร้นเพื่อจัดงานสำคัญต่าง ๆ พวกเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งสำคัญต่าง ๆ เมื่อพวกเราทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนๆ ที่รู้ใจ

■ ทัศนศึกษาด้านสังคม

มารู้จักเมืองฮิโรชิมากันเถอะ
โปรแกรมสำหรับรักเรียนต่างชาติเพื่อให้รู้จักประเทศญี่ปุ่นและเมืองฮิโรชิมา
โดยการไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆในเมืองฮิโรชิมา


ทั ศนศึ กษาที่ สถานี โทรทั ศน์ NHK


ศู นย์ ธรรมชาติ ของเยาวชนมิ ตะคิ

■ การแข่งขันกีฬา YMCA

นักเรียนวิทยาลัยYMCA
ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลร่วมกันการที่ได้ร่วมสนุกกัน ทำให้สายสัมพันธ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นและแน่นอน พวกเขาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ แต่กีฬา ก็ย่อมมีแพ้ มีชนะ อยู่แล้ว

■ คริสต์มาสปาร์ตี้

คริสต์มาสปาร์ตี้ ที่มีเพียงปีละครั้ง ได้จัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงรอยัล ของโรงแรมรีกัลป์รอยัลซึ่งในงานเลี้ยงนี้มีการการเล่นเกมส์บิงโก การจับฉากของขวัญ มินิคอนเสริต และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งงานรื่นเริงนี้ได้จัดขึ้นตามความคิด ความต้องการของนักเรียน