บน > เกี่ ยวกั บสถาบั น

เกี่ ยวกั บสถาบั น

Campus guide

แนะนำสิ่ งอำนวยความสะดวก

YMCA เป็ นสถาบั นที่ รวมแหล่ งความรู้ อย่ างครบครั น และสามารถที่ จะนำทางให้

นั กศึ กษาได้ เพิ่ มระดั บความรู้ ความสามารถของตนเ องได้ เ ป็ นอย่ างดี
YMCA ตั้ งอยู่ ในใจกลางเมื องฮิ โรชิ มามี ตึ กอาคารรวมทั้ งหมด 4 ตั วอาคาร
ในพื้ นที่ กว่ า 1,000 ตารางวา ในแต่ ละตั วอาคารจะมี สถานที่ ต่ างๆ ที่ นั กเ รี ยน
สามารถเ ข้ ามามี ส่ วนร่ วมได้ เ พื่ อเ ป็ นการสนั บสนุ นชี วิ ตความเ ป็ นอยู่ ให้ มี ความ
สนุ กสนา นเ พลิ ดเ พลิ นได้ อย่ างสมบู รณ์ แบบไม่ ว่ าจะเป็ น สระว่ ายน้ำ
สนามเ ทนนิ ส และอื่ นๆอี กมา กมา ย

ภายนอกอาคารเ รี ยน

ลอบบี้ ส่ วนกลาง

ห้ องนั่ งเล่ น

สระว่ ายน้ำ

โรงยิ ม

โรงออกกำลั งกาย (ฟิ ตเ นส)

หอประชุ ม

   

รอบๆโรงเ รี ยน

รอบๆสถาบั นมี สถานที่ ที่ น่ าสนใจอยู่ มากมายรวมไปถึ งแหล่ งช้ อปปิ้ งต่ างๆ

เ พราะสถาบั น YMCA ตั้ งอยู่ ใจกลางเ มื องซึ่ งนั กศึ กษาสามารถใช้ เ วลา
หลั งเ ลิ กเ รี ยนหรื อในช่ วงวั นหยุ ดให้ เ ป็ นประโยชน์ ได้ เ ช่ น

ห้ างสรรพสิ นค้ า
TOKYU HANDS

ROUND1โบว์ ลิ้ ง

ศู นย์ การค้ า SHAREO

ห้ างสรรพสิ นค้ า PARCO

STARBUCKS

คุ ราคุ ชี เกล cake shop

พาเ ซล่ า

ปราสาทฮิ โรชิ มา・
สวนสาธารณะใจกลางเ มื อง

 

การใช้ ชี วิ ตในเมื องฮิ โรชิ ม่ า


ฮิ โรชิ ม่ าเป็ นเ มื องขนาดกลางที่ มี ประชากรราว 1 ล้ านคน
ทั่ วโลกรู้ จั กในฐานะที่ เป็ นเ มื องแห่ งสั นติ ภาพ บริ เ วณรอบๆ Hiroshima YMCA
International Business College ที่ ตั้ งอยู่ ตรงศู นย์ กลางของ เ มื องฮิ โรชิ ม่ านั้ น
มี ทั้ งศู นย์ วั ฒนธรรม,ศู นย์ การค้ า,สวนสั นติ ภาพ(Peace
Park),พิ พิ ธภั ณฑ์ เ กี่ ยวกั บข้ อมู ลระเบิ ดปรมณู และมี สิ่ งแวดล้ อมที่ ดี เ พี ยบพร้ อมอี กด้ วย
ในตั วเ มื องมี ทั้ งรถเมล์ ,รถไฟฟ้ า,รถโมโนเ รล
ทำให้ สะดวกสบายในการเ ดิ นทางและที่ ชานเมือ งฮิ โรชิ ม่ า ก็ มี เ มื องมิ ยาจิ ม่ าซึ่ งเป็ น 1 ใน
3 ทั ศนี ยภาพที่ สวยงามที่ สุ ดของญี่ ปุ่ น, ทะเ ลเ ซโตะ ไนไค (SETONAIKAI ) ที่ สวย งาม ,
ปราสาทฮิ โรชิ ม่ าที่ มี ร่ องรอยแห่ งประวั ติ ศาสตร์ , ศาลเ จ้ า , วั ด ,
สะพานคิ นไทเคี ยว (KINTAI KYOU) ที่ มี รู ปแบบการก่ อสร้ างที่ แปลกตา
และมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวมากมาย
ถ้ าเดิ นทางด้ วยรถไฟชิ นกั นเ ซน จะสามารถไปถึ งโตเ กี ยวด้ วยเ วลาประมา ณ 4 ชั่ วโมง
ถ้ าไปโอซาก้ าหรื อเ มื องฟุ คุ โอกะใช้ เ วลาประมาณ 1 ชั่ วโมงครึ่ ง
แน่ นอนว่ าเมื องฮิ โรชิ ม่ ายั งอยู่ ในตำแหน่ งที่ สะดวกต่ อการเดิ นทางไปยั งชิ โคคุ หรื อคิ วชู
ด้ วย และมี สภาพอากาศที่ อบอุ่ น สิ่ งแวดล้ อมใกล้ เ คี ยงคล้ ายเ มื องใหญ่ ๆ
แต่ ก็ สามารถมี ค่ าครองชี พที่ ถู กกว่ าเมื องใหญ่ ๆได้

● การรั บประทานอาหารที่ ร้ านอาหารใน 1 วั น 3 มื้ อ ประมาณ 1,500 ~ 2,000 เ ยน
● ค่ าใช้ จ่ ายเ กี่ ยวกั บเ สื้ อผ้ าเครื่ องนุ่ งห่ ม
ควรซื้ อและนำมาจากประเ ทศของตนเ องจะดี กว่ า เ นื่ องจากที่ป ระเทศญี่ ปุ่ นราคาแพง
● เ วลาที่ ย้ ายเข้ าไปอยู่ ในหอพั ก
จำเ ป็ นต้ องซื้ อเครื่ องซั กผ้ า,ตู้ เย็ น,เครื่ องดู ดฝุ่ น,โคมไฟ,เ ตารี ด ฯลฯ
● ค่ าครองชี พจะแตกต่ างกั นไปแล้ วแต่ การใช้ จ่ ายของแต่ ละคน แต่ กะงบประมาณไว้ 1 คนต่ อ
1เ ดื อน ประมาณ 70,000 ~ 100,000 เ ยน

หอพั ก

ที่ Hiroshima YMCA College
มี หอพั กสำหรั บนั กเ รี ยนต่ างชาติ หลายห้ อง
และสามา รถพั กที่ หอพั กนั กเ รี ยนต่ างชาติ ที่ ทางเมื องฮิ โรชิ ม่ าสร้ างขึ้ นมาเพื่ อนั กเ รี ยน
ต่ างชาติ และคนที่ ต้ องการพั กอพา ร์ ทเ ม้ นท์ เ อกชน
ก็ มี บริ ษั ทจั ดหาที่ พั กไว้ คอยให้ คำแนะนำำ

【หอพั ก】
ชื่ อหอพั ก ที่ อยู่ ค่ าใช้ จ่ ายและหมายเ ลขโทรศั พท์ ที่ ติ ดต่ อ
Misasa Apartment
(YMCAดู แล)
hiroshimashi-nishikumisasamachi 2-10-8 32,000 เ ยนต่ อเ ดื อน
(included VAT)
Kyobashi Apartment
(YMCAดู แล)
hiroshimashi-nakakunishihiratsukacho4-8 35,500 เ ยนต่ อเ ดื อน
(included VAT)
หอพั กสำหรั บนั กเ รี ยนต่ างชาติ
เมื องฮิ โรชิ ม่ า
hiroshimashi-minamikunishikozinmachi 1-1 26,000 เ ยนต่ อเ ดื อน
TEL:082-568-5931
【บริ ษั ทจั ดหาที่ พั ก】
ชื่ อบริ ษั ทจั ดหาที่ พั ก ที่ อยูู่่ โทรศั พท์ ที่ ติ ดต่ อ
Ryowa House Hatchobori Branch Hiroshima shi, Naka ku ,
Hatchobori 12-1
082-502-1177
Wasyuu Fudoosan
Yokokawa Station mae Branch
Hiroshima shi, Nishi ku ,
Yokokawa cho 3-5-20
082-294-2900

การเ ดิ นทางมายั งสถาบั น

เ มื องฮิ โรชิ มาคื อ เ วที แห่ งการเ รี ยนรู้ สนามของการเ ล่ น และการเ ดิ นทางที่ สะดวกสบา ย

● จากสถา นี รถไฟฮิ โรชิ มา เ ดิ นมา ยั งสถานี รถไฟที่ จะเข้ ามาในตั วเมื องประมา ณ 10 นาที
และนั่ งรถไฟเ ข้ าตั วเมื องได้ ทุ กสาย (ยกเ ว้ นรถไฟหมายเ ลข 5) มาลงที่ สถานี TATEMACHI
จากนั้ นเ ดิ นมาประมาณ 2 นาที
● เ ดิ นจากสถานี รถบั สประจำทางประมาณ 5 นาที
● นั่ งรถไฟฟ้ ามาลงที่ สถานี หน้ าสำนั กงานจั งหวั ด และเ ดิ นมาประมาณ 5 นาที
● จากท่ าเ รื อ UJINA นั่ งรถไฟหมายเ ลข 1 เ ข้ าตั วเมื องมาลงที่ สถานี TATEMACHI
แล้ วเดิ นมาประมาณ 2 นา ทีี

アクセスマップ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น YMCA

〒730-8523 7-11 Hatchobori Nakaku Hiroshima city
TEL.082-223-1292 FAX.082-227-3876

フリーダイヤル0120-512-925
アクセスマップ拡大図

เ ว็ บไซต์ ที่ เกี่ ยวข้ อง

HP ของนั กเ รี ยนต่ างชาติ
แนะ นำบทความ และกิ จกรรมต่ างๆ ของนั กเ รี ยน
HP/HYLT ของผู้ ที่ จบคอร์ สฝึ กเ ป็ นคุ ณครู ภาษาญี่ ปุ่ น
การส่ งข้ อมู ลทางการศึ กษาภาษาญี่ ปุ่ นโดยที่ เมื องฮิ โรชิ มาเป็ นศู นย์ กลาง
ฮิ โรชิ มาYMCA
ผู้ ที่ สนใจอยากรู้ ข้ อมู ลอย่ างละเ อี ยดของ ฮิ โรชิ มาYMCA