บน > แนะนำหลั กสู ตรการเ รี ยนการสอน

แนะนำหลั กสู ตรการเ รี ยนการสอน

Course guide

สำหรั บนั กเ รี ยนต่ างชาต

ฮิ โรชิ มา YMCA ได้ ก่ อตั้ งขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 1938 ซึ่ งเป็ นเ วลากว่ า 72 ปี แล้ ว
ที่ ได้ มี การดำเ นิ นงานเ กี่ ยวกั บการศึ กษาหลายสาขา และให้ การสนั บสนุ น
สำหรั บบุ คลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคม
ในปี ค.ศ. 1989 ฮิ โรชิ มา YMCA ได้ เ ริ่ มเ ปิ ดสอนภาษาญี่ ปุ่ น
(HIROSHIMA YMCA COLLEGE) ในระบบ
การเ รี ยนการสอนแบบเ ต็ มวั นขึ้ น นั บตั้ งแต่ นั้ นเ ป็ นต้ นมาก็ มี นั กเ รี ยนต่ างชาติ
มาเ รี ยนภาษาญี่ ปุ่ นแล้ วมากมาย ซึ่ งหลั กสู ตรการศึ กษา นี้ ของ HIROSHIMA YMCA COLLEGE ก็ ยั งคงดำเ นิ นการสอนภาษา
ญี่ ปุ่ นให้ กั บนั กเ รี ยนต่ างชาติ อยู่ จนถึ งปั จจุ บั น
ในสาขาภาษาญี่ ปุ่ น คอร์ สการเ รี ยนมี อยู่ 3 คอร์ ส โดยจะมี การ
แบ่ งชั้ นเ รี ยนตาม LEVEL ของผู้ เ รี ยน ซึ่ งผู้ เ รี ยนสามารถที่ จะเข้ าเ รี ยน
ภาษาญี่ ปุ่ นตรงกั บความรู้ ความสามารถที่ ต นเ องมี อยู่ ได้

เกี่ ยวกั บคอร์ ส

คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น
สาขาภาษาญี่ ปุ่ นไม่ ได้ เ ป็ นเ พี ยงการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ ง วิ ชาการเ ท่ านั้ น
แต่ ยั ง เ น้ นถึ งการดู แลเ อาใจใส่ ต่ อการเ รี ยนให้ เ หมาะสมกั บความต้อ งการข
องนั กเ รี ยนแต่ ละคนซึ่ งจะมี คณา จา รย์ ที่ เ ต็ มไปด้ วยประสบการณ์ มา กมาย
คอยให้ คำแนะนำอยู่ ตลอด
ไม่ ว่ าจะเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อกา รเ ข้ าเ รี ยนต่ อในมหาวิ ทยา-ลั ย
หรื อสถาบั นอื่ นๆ, ภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ งธุ รกิ จ และการสื่ อสารสนทนาในชี วิ ต
■ คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น 1 ปี
【เ ข้ าเ รี ยนเ ดื อนเ มษายนเ ท่ านั้ น/จำนวน 60 คน】

เ หมาะสำหรั บผู้ ที่ มี ประสบการณ์ การเ รี ยนภาษาญี่ ปุ่ นที่ ประเ ทศตนเ องมาแ
ล้ วตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป จะเ ริ่ มเ รี ยนตั้ งแต่ ระดั บกลาง ระยะเวลา 1ปี
ระยะเ วลาในการออกวี ซ่ าให้ คื อ 1 ปี ในกรณี ที่ เ รี ยน 1
ปี ไม่ เ พี ยงพอผู้ เ รี ยนสามารถเ ข้ า เ รี ยนต่ อคอร์ ส 2 ปี ในปี ที่ 2 ได้

■ คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น 1 ปี 6 เดื อน
【เ ข้ าเ รี ยนเ ดื อนตุ ลาคมเ ท่ านั้ น/จำนวน 60 คน】

เ หมาะสำหรั บผู้ ที่ ต้ องการเ ข้ าเ รี ยนเ ดื อนตุ ลาคม
คอร์ สนี้ ครึ่ งปี แรกจะเ รี ยนระดั บชั้ นต้ น อีก 1
ปี ที่ เหลื อจะเ ริ่ มเ รี ยนตั้ งแต่ ชั้ นกลางจนถึ งชั้ นสู งต่ อเ นื่ องขึ้ นไประยะเ วล
าในการออกวี ซ่ าให้ 2 ปี

■ คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น 2 ปี
【เ ข้ าเ รี ยนเ ดื อนเ มษายนเ ท่ านั้ น/จำนวน 60 คน】

เ หมาะสำหรั บผู้ ที่ มี ประสบการณ์ เ รี ยนภาษาญี่ ปุ่ นที่ ประเทศตนเ องมาแล้
วประมาณ150
ชั่ วโมงหรื อผู้ ที่ มี ความรู้ ในระดั บต้ นต้ องการที่ จะเ รี ยนแบบค่ อยเ ป็ นค่ อยไป ใน 1
ปีแ รกจะเ รี ยนจนถึ งชั้ นกลางครึ่ งแรก
ในปี ที่ สองจะเ รี ยนตั้ งแต่ ชั้ นกลางครึ่ งหลั งจนถึ งระดั บสู งต่ อเ นื่ องขึ้ นไป
ระยะเ วลาในการออกวี ซ่ าให้ 2ปี

※ ในแต่ ละคอร์ สหลั งจากเ ข้ าเ รี ยนแล้ ว
จะมี กา รเ ช็ คระดั บความรู้ เ พื่ อแบ่ งชั้ นตามความสามารถของแต่ ละบุ คคล


คอร์ ส GLOBAL COMMUNICATION
【คอร์ ส 1 ปี/จำนวน 40 คน】

เ อเ ชี ยตะวั นออกถื อว่ าเ ป็ นจุ ดสำคั ญสำหรั บธุ รกิ จในศตวรรษที่ 21 สำหรั บ
คอร์ ส GLOBAL COMMUNICATION ผู้ เ รี ยนสามารถที่ จะเ รี ยนภาษาอั งกฤษไป
พร้ อมกั บภาษาญี่ ปุ่ น ด้ วยความพากเ พี ยร เ พื่ อมุ่ งไปสู่ เ ป้ าหมายที่ จะสามารถ
ติ ดต่ อสื่ อสารสนทนาภาษาต่ างประเ ทศได้

หลักสูตรการศึกษา

■ ภาษาญี่ปุ่น 【ระดับต้น】
การเ รี ยนการสอน รายละเอียด
ภาษาญี่ ปุ่ นระดั บต้ น สอนเกี่ยวกับการสร้างประโยคพื้นฐาน,คำศัพท์,การอ่าน,การเขียน,การฟัง,การพูดตลอดหลักสูตร และเพื่อเป็นการมุ่งสู่การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3,N4 จึงมีการเรียนรู้ คันจิ ประมาณ 400 อักษร และ คำศัพท์ประมาณ 1400 คำ
【ระดับกลาง】
การเรียนการสอน รายละเอียด
ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง สอนเกี่ยวกับไวยากรณ์,คำศัพท์ และสำนวนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง และเพื่อเป็นการมุ่งสู่การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2,N3 จึงมีการเรียนรู้ คันจิ ประมาณ 1000 อักษร และการแสดงรูปประโยคใหม่ ๆ ประมาณ 200 รูปประโยค
เรียงความ มีการฝึกแต่งประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประโยคแสดความคิดเห็น,
แต่งประโยคจากคำศัพท์ที่จัดเตรียมไว้ให้ในการเขียนเรียงความแบบง่าย ๆ และสำนวนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นถึงระดับกลาง
สนทนา เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด และสำนวนที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
สนทนา ได้จริง
การฟัง มีการฝึกให้คุ้นเคย กับจังหวะและเสียงของภาษาญี่ปุ่น
และมีการฝึกให้สามารถฟังการสนทนาทั่วไปกับคนญี่ปุ่นได้
【ระดับสูง】
การเ รี ยนการสอน รายละเ อี ยด
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง มีการสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์,คำศัพท์,สำนวนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง และมีการหยิบยกหัวข้อเรื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นการมุ่งสู่การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2 จึงมีการเรียนรู้คันจิ ประมาณ 2000 อักษร และการแสดงรูปประโยคใหม่ ๆ อีกประมาณ 150 รูปประโยค
เรียงความ มีการฝึกการแต่งประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งประโยคเพื่อแสดงความคิดเห็น ,
แสดงความรู้สึก รวมไปถึงการเขียนวิทยานิพนธ์แบบย่อ
การสนทนา เรียนรู้ทักษะการพูด,
สำนวนที่เป็นประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง การพูดสุนทรพจน์ และการอภิปราย เป็นต้น
การฟั ง เน้นการฝึกฝนการฟังตั้งแต่การสนทนาทั่วไปจากการดูรายการทางโทรทัศน์ และการฟังข่าวจากวิทยุ
■ ตารางเ รี ยนคอ ร์ ส GLOBAL COMMUNICATION (ตั วอย่ าง)
  จันทร์ อั งคาร พุ ธ พฤหั ส ศุ กร์
1 09:20~10:40
PC การคิด,
สามัญสำนึก
ทดลองทำข้อสอบ1 ทดลองทำข้อสอบ2 PC
2 11:10~12:40
สำนวนภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ คันจิ PC
3 13:30~15:00
ภาษากับสังคม การสร้างเอกสาร การสร้างเอกสาร โทเฟล โทอิค สนทนาภาษาอังกฤษ
4 15:10~16:40
คณิตศาสตร์ HR

หมายเ หตุ ; อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งในหลักสูตร

เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้ อง

คอร์ สภาษาญี่ ปุ่ น

 • ข้ อสอบวั ดระดั บภาษาญี่ ปุ่ น
 • ข้ อสอบตั วอั กษรคั นจิ
 • ข้ อสอบ J Test
 • ข้ อสอบวั ดระดั บภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ
  งธุ รกิ จของ Jetro

คอร์ ส GLOBAL COMMUNICATION

 • ข้ อสอบภาษาอั งกฤษ
 • โทเ ฟล
 • โทอิ ค
 • ข้ อสอบตั วอั กษรคั นจิ
 • ข้ อสอบ J Test
 • ข้ อสอบวั ดระดั บภาษาญี่ ปุ่ นเ ชิ
  งธุ รกิ จของ Jetro

เ ว็ บไซต์ ที่ เกี่ ยวข้ อง

HP ของนั กเ รี ยนต่ างชาติ
แนะ นำบทความ และกิ จกรรมต่ างๆ ของนั กเ รี ยน
HP/HYLT ของผู้ ที่ จบคอร์ สฝึ กเ ป็ นคุ ณครู ภาษาญี่ ปุ่ น
การส่ งข้ อมู ลทางการศึ กษาภาษาญี่ ปุ่ นโดยที่ เมื องฮิ โรชิ มาเป็ นศู นย์ กลาง
ฮิ โรชิ มาYMCA
ผู้ ที่ สนใจอยากรู้ ข้ อมู ลอย่ างละเ อี ยดของ ฮิ โรชิ มาYMCA